• Apie pažeidimą pranešti vidiniu LSMC kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su LSMC sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) arba įdarbinimo ar kiti ikisutartiniai santykiai, taip pat savarankiškai dirbantis asmuo, kurio veikla susijusi su paslaugų teikimu LSMC, asmuo, priklausantis LSMC valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams. Vidiniu LSMC pranešimų teikimo kanalu galima teikti informaciją dėl pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; pavojaus aplinkai; kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; neteisėtos veiklos finansavimo; neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; neteisėtu būdu įgyto turto ir kitų pažeidimų, susijusių su pavojumi viešajam interesui.
  • Informacija apie pažeidimus gali būti pateikiama užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą, arba laisva forma, nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma, nurodomi šie duomenys:

      1. kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.
      2. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
      3. pranešančio apie pažeidimą asmens vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė, kiti kontaktiniai duomenys;
      4. jei įmanoma, pateikiami bet kokie turimi dokumentai, duomenys ar informacija, atskleidžiantys galimo pažeidimo požymius.

  • Apie pažeidimus LSMC praneškite:
    • už vidinio pranešimų kanalo administravimą LSMC atsakingam kompetetingam subjektui Eglei Kavoliūnaitei-Ragauskienei el. paštu pranesk@lcss.lt;
    • siunčiant nustatytos formos arba laisvos formos pranešimą paštu adresu LSMC Teisės institutas, Ankštoji g. 1A, LT-01109 Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu, po įstaigos pavadinimu ant voko turi būti nurodyta žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad informacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.
  • Asmenims, pateikusiems pranešimus apie pažeidimus LSMC nuo pranešimo momento LSMC bus užtikrintas konfidencialumas ir teisė gauti informaciją. Asmenį pripažinus pranešėju, bus taikomos ir kitos apsaugos priemonės, numatytos Pranešėjų apsaugos įstatyme (draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą; teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją; teisė gauti kompensaciją; nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas; atleidimas nuo atsakomybės).
  • Informacijos apie pažeidimus Lietuvos socialinių mokslų centre teikimo tvarkos aprašas.
  • Aktualūs teisės aktai:
  • Daugiau informacijos apie pranešėjų apsaugą galite rasti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros interneto svetainėje.

 

 

Close Search Window
Skip to content