Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos socialinių mokslų centro įstatai

LSMC filialų nuostatai:

Emeritūros nuostatų aprašas

Mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašas

Lietuvos socialinių mokslų centro direktoriaus įsakymas dėl darbo apmokėjimo nuostatų patvirtinimo

Lietuvos socialinių mokslų centro mokslo darbuotojų ir tyrėjų minimalių reikalavimų atestacijai aprašas

Lietuvos socialinių mokslų centro vidaus darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo aprašas

Lietuvos socialinių mokslų centro veiklos organizavimo principai ir direktorato nuostatai

Lietuvos socialinių mokslų centro intelektinės nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo nuostatai

Lietuvos socialinių mokslų centro mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas

Pranešėjų apsauga

Informacijos apie pažeidimus Lietuvos socialinių mokslų centre teikimo tvarkos aprašas.

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją įstaigoje Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė. 

Pranešimo apie pažeidimą forma

Apie korupciją LSMC praneškite:
– už korupcijos prevenciją LSMC atsakingam asmeniui el. paštu pranesk@lcss.lt;
– tiesiogiai Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, taip pat ir visą parą Vilniuje veikiančiu „Karštosios linijos“ tel. (8 5) 266 3333.
Užgaulaus ir įžeidžiančio pobūdžio anoniminiai pranešimai nebus nagrinėjami. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį padarius nusikalstamą veiką, o už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją ir kompensavimo aprašas

Korupcijos prevencija

Atsparumo korupcijai lygio nustatymas (informacija ruošiama)

Pareigybių, dėl kurių reikia gauti STT išvadą, sąrašas

Antikorupcinio elgesio kodeksas

Asmens duomenų tvarkymas LSMC

Lietuvos socialinių mokslų centro asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Lietuvos socialinių mokslų centro asmens duomenų apsauga

LSMC asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdo Simona Vaitkevičiūtė.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną, tel. Nr. (+370) 685 77 024, el. Pašto adresu: dap.simona.vaitkeviciute@gmail.com 

LSMC veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt.

LSMC Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimas

Visi darbuotojai, kurie mano, kad jiems nebuvo užtikrintos lygios galimybės ar jų atžvilgiu susiklostė lygių galimybių pažeidimo situacija, buvo diskriminuojama, priekabiaujama, persekiojama ir pan., arba pastebėjo galimą lygių galimybių pažeidimą ar gavo informacijos apie jį, turi teisę pateikti pagrįstą prašymą:

  1. Centro direktoriui tiesiogiai pristatydami jį į Lietuvos socialinių mokslų centro Priimamąjį (Goštauto g. 9 (III a.), LT-01108 Vilnius), atsiųsdami paštu į Lietuvos socialinių mokslų centrą (Goštauto g. 9 (III a.), LT-01108 Vilnius, el. paštu lsmc@lcss);o dėl Centro direktoriaus – LR švietimo, mokslo ir sporto ministrui;
  2. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai (https://www.lygybe.lt/lt/eskundas); arba
  3. Darbo kodekso nustatyta tvarka – Darbo ginčų komisijai.

Lygių galimybių koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja Ingrida Mačernytė-Panomariovienė konsultuoja LSMC darbuotojus lygių galimybių užtikrinimo klausimais.

Lietuvos socialinių mokslų centro lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo priežiūros aprašas (1 priedas).

Lygių galimybių politikos Lietuvos socialinių mokslų centre įgyvendinimo priemonių planas 2021–2023 m. (2 priedas).

Reorganizavimo dokumentai

LR Vyriausybės nutarimas dėl LTI, LSTC ir LAEI reorganizavimo
 
Direktorių parengtas Reorganizavimo aprašas
 
Institutų Mokslo tarybų apsvarstytas LSMC įstatų projektas
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengti dokumentai
 
Institutų pateikta išvada ŠMSM pateiktiems dokumentams
 
Lietuvos teisės instituto veiklos ataskaitos
 
Lietuvos teisės instituto finansinės ataskaitos
 
Lietuvos teisės instituto biudžeto vykdymo ataskaitos
 
 

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

2022 m. I ir II ketv. (EUR)

2022 m.  I ir II ketv. Darbuotojų einančių pareigas etato dalis

Centro ir filialo vadovaujantys darbuotojai

3568,10

6

Vyriausiasis mokslo darbuotojas

3229,57

11

Vyresnysis mokslo darbuotojas

1875,99

15

Mokslo darbuotojai ir tyrėjai

1754,55

22

Jaunesnieji mokslo darbuotojai

1451,58

5

Specialistai

1291,43

29

Valytojos

754,00

3

Strateginis veiklos planas

Lietuvos socialinių mokslų centro 2022 – 2024 metų strateginis veiklos planas.

Lietuvos socialinių mokslų centro 2021 – 2023 metų strateginis veiklos planas.

Metinės veiklos ataskaitos

LSMC reprezentacija

Lietuvos socialinių mokslų centro firminio stiliaus knygoje pristatomas Centro stilius, jo elementai, spalvos ir šriftai bei pateikiami firminio stiliaus naudojimo principai. Vieningas Centro vizualinis stilius įtvirtina institucijos tapatumą ir atpažįstamumą viešoje komunikacijoje bei kuria emocinį ryšį.

Close Search Window
Skip to content