2017 – 2021 m., vadovas – dr. Boguslavas Gruževskis.

Anotacija

Gyventojų užimtumo ir darbo rinkos problematika Lietuvoje turi ypatingą svarbą ne tik kaip mokslinė, bet ir kaip taikomojo pobūdžio tyrimų sfera. Šiuolaikinių socialinių bei ekonominių pokyčių rezultate, keičiasi darbo rinkos struktūra bei darbo santykiai, keičiasi ir darbo išteklių teritorinis išsidėstymas, pasiūlos ir paklausos suderinamumas ir pan. Siūloma programa užtikrina 2012-2016 metais vykdytos programos tęstinumą, tačiau labiau išryškina naujai besiformuojančių tendencijų tyrimus bei aktualizuoja analizuojamų erdvių turinį, kas atsispindi ir siūlomos programos 2017-2021 m. pavadinime.

Augant darbo santykių lankstumui, kinta atskirų gyventojų grupių padėtis darbo rinkoje, didėja „skurdo spąstų“ bei nesaugaus užimtumo apraiškos. Tokioje situacijoje, planuojamu laikotarpiu tyrimai šioje programoje labiausiai bus nukreipti į užimtumo ir darbo rinkos politikos pokyčių poveikio atskiroms gyventojų grupėms vertinimą bei efektyvesnį žmogiškųjų išteklių panaudojimą. Po konsultacijų (2016 m. gegužės mėn.) su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, numatoma daugiau dėmesio skirti integracijos į darbo rinką kliūčių analizei. Numatoma tampriau bendradarbiauti su Lietuvos darbo birža, vykdant pokyčių darbo rinkoje stebėseną bei analizuojant aktyvių darbo rinkos politikos priemonių efektyvumą. Programa bus vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su visais Centro padaliniais.

Programos tikslas

Kompleksiškai tirti atskirų socialinių ekonominių reiškinių bei šalyje įgyvendinamų socialinių ekonominių priemonių/programų (Naujo socialinio modelio įgyvendinimo, demografinių pokyčių, nedarbo socialinio draudimo tobulinimo, modernių/inovatyvių technologijų panaudojimo ir pan.) įtaką situacijai darbo rinkoje ir žmogiškųjų išteklių panaudojimui, atskirų gyventojų grupių užimtumui ir darbo išteklių pasiūlos ir paklausos suderinamumui.

Programos uždaviniai

1. Kompleksinis darbo rinkos pokyčių vertinimas, žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumo bei integracijos į darbo rinką kliūčių tyrimas.
2. Darbo sąlygų ir darbo santykių, socialinio dialogo plėtros galimybių inovatyvioje darbo rinkoje tyrimas.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content