Šiame privatumo pranešime mes, Lietuvos socialinių mokslų centras (toliau – Centras arba „mes“), pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, jums lankantis mūsų svetainėje.
Šiame pranešime rasite atsakymus į šiuos klausimus:
• kaip naudojame jūsų duomenis;
• kam ir kada teikiame jūsų duomenis;
• kaip ilgai saugome jūsų duomenis;
• kokias teises turite, susijusias su jūsų duomenimis;
• kaip naudojame slapukus;
• į ką dar turėtumėte atkreipti dėmesį.
Turėdami klausimų ar norėdami pasinaudoti bet kuria iš šiame pranešime nurodytų jūsų teisių, galite kreiptis el. paštu: ada@lsmc.lt.
 
 1. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS?
  1. Šioje dalyje rasite žemiau nurodytą informaciją:
   • duomenų kategorijas, kurias tvarkome;
   • tuo atveju, jeigu duomenis gauname ne iš jūsų, informaciją apie tokių duomenų šaltinius;
   • tikslus, kurių siekdami tvarkome jūsų duomenis;
   • duomenų tvarkymo teisinius pagrindus;
   • bei duomenų saugojimo terminus.
  2. Mes tvarkome informaciją apie jūsų naudojimąsi mūsų svetaine. Naudojimosi mūsų internetine svetaine duomenys gali apimti jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie naudojimosi paslaugomis laikotarpius, dažnumą. Šiuos duomenis gauname slapukų ar panašių technologijų pagalba, norėdami geriau suprasti jūsų naudojimąsi svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu. Informacija apie tai, kiek saugomi yra šie duomenys yra pateikiama čia.
  3. Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkome jūsų vardą, pavardę ir el. pašto adresą, siųsdami jums mūsų pranešimus bei naujienlaiškius el. paštu. Šiuos duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu. Jei išreiškėte savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo, jūsų duomenis saugosime 3 (trejus) metus po sutikimo davimo dienos.
  4. Komunikacijos su jumis tikslu mes tvarkome jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį bei komunikacijos turinį. Šiuos duomenis tvarkome sutikimo pagrindu ir saugome 2 (dvejus) metus nuo paskutinės komunikacijos su jumis dienos ir laikotarpį iki ateinančių metų sausio 30 dienos.
  5. Įdarbinimo tikslais mes tvarkome kandidatų duomenis, kurie apima visą informaciją, kurią asmuo nurodo savo gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške. Šiuos duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, jums kreipiantis dėl galimybės pas mus įsidarbinti, ir ištriname iš karto, kai su pasirinktu kandidatu pasirašoma sutartis. Esant jūsų pageidavimui galime šią informaciją saugoti turėdami tikslą pasiūlyti jums kitą darbo pasiūlymą, jei išreikšite išankstinį sutikimą. Tokiu atveju jūsų asmens duomenys bus saugomi 3 (trejus) metus po tokio sutikimo davimo dienos ir laikotarpį iki ateinančių metų sausio 30 dienos.
  6. Renginių organizavimo ir jų įvertinimo tikslu mes tvarkome jūsų registracijos duomenis (vardas, pavardė, bendrovės (darbdavio) pavadinimas, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris). Šiuos duomenis mes tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu ir sunaikiname po 5 (penkių) dienų po įvykusio renginio.
  7. Informavimo apie vykdomą veiklą tikslu mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis pristatymo pranešimuose, įskaitant, bet neapsiribojant, lankstinukuose, vizualinėse prezentacijose, socialinės žiniasklaidos tinkluose. Šiuo tikslu mes galime tvarkyti jūsų vardą, pavardę, informaciją apie darbovietę, pareigas bei informaciją, ekspertinę jūsų nuomone ir (ar) kitas įžvalgas kalbinama tema, nuotrauką. Šie duomenys bus tvarkomi jūsų sutikimo pagrindu ir saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskelbimo dienos ir laikotarpį iki ateinančių metų sausio 30 dienos.
  8. Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą neteisminę procedūrą. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, jūsų ir kitų asmenų teises.
  9. Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, nurodytus šiame pranešime, kai tai yra būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas ar profesionalių konsultacijų tikslais. Šiuo tikslu jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai apsaugoti savo veiklą nuo rizikų.
  10. Šalia konkrečių tikslų, nurodytų šioje pranešimo dalyje, mes taip pat galime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.
 2. KAM IR KADA TEIKIAME JŪSŲ DUOMENIS?
  1. Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.
  2. Šioje dalyje nurodyti asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jeigu perduosime jūsų asmens duomenis tokiems asmenims, mes imsimės visų reikiamų, teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.
  3. Jei tektų siųsti jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpintume, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:
   • su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
   • duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būtų pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
   • leidimas iš Duomenų apsaugos inspekcijos. 
 3. TIESIOGINĖ RINKODARA
  1. Jums sutikus, siųsime rinkodaros pranešimus el. paštu tam, kad informuotume jus apie mūsų naujienas.
  2. Galite atsisakyti rinkodaros pranešimų gavimo bet kuriuo metu.
  3. Tai galite padaryti:
   • paspausdami atitinkamą nuorodą bet kuriame gautame rinkodaros pranešime;
   • susisiekdami su mumis el. paštu ada@lsmc.lt.
  4. Atlikus bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų, jūsų profilį atnaujinsime, kad užtikrintume, jog ateityje mūsų rinkodaros pranešimų nebegautumėte.
 4. SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS
  1. Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:
   • tinkle „Facebook“ – @lietsmc, su kurio privatumo politika galite susipažinti čia.
   • tinkle „LinkedIn“ – Lietuvos Socialinių Mokslų Centras, su kurio privatumo politika galite susipažinti čia.
  2. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja jūsų asmens duomenis.
 5. JŪSŲ TEISĖS
  1. Šioje pranešimo dalyje pateikiame jums apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šiame pranešime pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte išsamią informaciją apie šias teises.
  2. Pagrindinės jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:
   • teisė susipažinti su duomenimis;
   • teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
   • teisė reikalauti ištrinti duomenis;
   • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
   • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu;
   • teisė į duomenų perkeliamumą;
   • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;
   • teisė atšaukti sutikimą.
  3. Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, o tvarkymo atveju turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, jūsų prašymu, pateiksime jums kopiją jūsų asmens duomenų.
  4. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.
  5. Tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
  6. Tam tikrais atvejais jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) jūs prieštaravote duomenų tvarkymui, viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su jūsų sutikimu; (ii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.
  7. Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi jūsų konkrečia situacija, tais atvejais, kai jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.
  8. Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais). Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.
  9. Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra sutikimas.
  10. Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, ada.lt.
  11. Tais atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.
 6. APIE SLAPUKUS
  1. Mūsų internetinė svetainė naudoja slapukus, kurie taip pat gali būti talpinami jūsų kompiuteryje, kai jūs lankotės mūsų svetainėje.
  2. Slapukų nustatymus, susijusius su slapukų naudojimu svetainėje galite valdyti čia.
 7. TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS
  1. Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš partnerių, informacinių šaltinių, susijusių asmenų tinklalapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos patenkate, rinkdamiesi nuorodas šioje svetainėje, turi savo privatumo politikas ir mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojame susipažinti su kitų tinklalapių privatumo pranešimais prieš pateikiant jose bet kokius savo asmens duomenis.
 8. DUOMENŲ ATNAUJINIMAS
  1. Prašome informuoti, jei jūsų asmeninę informaciją, kurią tvarkome, reikia ištaisyti ar atnaujinti.
 9. PRANEŠIMO PAKEITIMAI
  1. Bet kokie šio pranešimo pakeitimai bus skelbiami svetainėje ir, esant esminių pasikeitimų, apie juos jus informuosime elektroniniu paštu.

Paskutinio atnaujinimo data: 2021-10-01.

 

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content