Uncategorized @lt|

Lietuvos socialinių mokslų centre, Sociologijos institute, Darbo rinkos tyrimų skyriuje:

 

 • Vyriausiojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,7 etato).

Specialūs reikalavimai: turėti patirties atliekant ir interpretuojant mokslinius tyrimus darbo rinkos, užimtumo ir švietimo, jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką, vyresnių asmenų situacijos darbo rinkoje analizės bei lyčių (ne)lygybės darbo rinkoje tematikoje. Pageidautina: turėti dalyvavimo nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose bei stažuotėse patirtį. 

Lietuvos socialinių mokslų centre, Sociologijos institute, Regionų ir miestų tyrimų skyriuje:

 • Vyresniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,7 etato).

Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų miestų ir regionų tyrimų, socioerdvinės analizės, teritorinės poliarizacijos ir periferizacijos tyrimų srityse. Pageidautina: turėti dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo projektuose, stažuočių užsienio mokslo institucijose, patirties; turėti patirties kiekybinių ir/ar kokybinių tyrimų metodologijos rengimo ir įgyvendinimo srityje; mokėti dirbti su SPSS, ArcGIS, CorelDraw programomis.

Lietuvos socialinių mokslų centre, Sociologijos institute, Socialinės kaitos ir nelygybių tyrimų skyriuje:

 • Vyresniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,7 etato).

Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų socialinės atskirties vyresniame amžiuje ir kultūrinių, socialinių senėjimo aspektų tyrimų srityse (amžizmo, stigmatizavimo, reprezentavimo medijose, socialinio dalyvavimo, vienišumo, priežiūros, bevaikystės ir pan.). Pageidautina: turėti patirties tarptautinių ir/ar nacionalinių mokslinių tyrimų projektų paraiškų rengime ir įgyvendinime; taip pat taikant kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus.

 • Mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).

Specialūs reikalavimai: turėti patirties ir mokslinių publikacijų taikant sveikatos sociologijos teorines prieigas, formaliosios demografijos tyrimų metodus, nagrinėjant sveikatai žalingų praktikų socialinius aspektus. Taip pat, mokėti taikyti demografinių rodiklių standartizacijos ir dekompozicijos metodus atliekant demografinės diferenciacijos tyrimus. Pageidautina: mokėti dirbti su dideliais visos populiacijos lygmens duomenų masyvais, statistinės analizės programomis (SPSS ir pan.). Turėti patirties dalyvaujant tarptautiniuose mokslinių tyrimų projektuose.

 • Jaunesniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,5 etato).

Specialūs reikalavimai: turėti patirties istorinės demografijos, mirtingumo, gimstamumo procesų, mirties priežasčių struktūros pokyčių tyrimų srityse. Prioritetas teikiamas studijuojantiems ar besiruošiantiems studijuoti doktorantūroje arba baigusiems doktorantūros studijas. Pageidautina: gebėti taikyti kiekybinius tyrimų metodus; atlikti didelių duomenų rinkinių kiekybinę analizę, turėti patirties rengiant mokslines publikacijas.

 • Jaunesniojo (-osios) mokslo darbuotojo (-os) (0,7 etato).

Specialūs reikalavimai: turėti patirties atliekant Lietuvos ir ES šalių socialinės (lyčių lygybės, šeimos) politikos tyrimus. Turėti patirties dirbant su duomenų bazėmis (Eurostat, Leave Network, EIGE, ESS). Pageidautina: turėti patirties sociologinių tyrimų (kiekybinių ir kokybinių) metodologijos rengimo ir įgyvendinimo srityje; mokėti dirbti su SPSS, EUROMOD programomis.

 

Reikalavimai pretendentams:                                        

 1. Pretendentai turi atitikti pareigybės kvalifikacinius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos socialinių tyrimų centro 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-27 “Dėl Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo naujos redakcijos tvirtinimo” (https://www.lstc.lt/veikla-reglamentuojantys-dokumentai/).
 2. Turėti mokslinio darbo patirties ir publikacijų skyriaus tematikoje. Atitikti keliamiems specialiesiems reikalavimams.

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

 1. Prašymas Lietuvos socialinių mokslų centro direktoriaus vardu;
 2. Užpildyta kortelė atestacijų ir konkursų komisijai;
 3. Mokslo darbų sąrašas (pageidautina iš eLABos sistemos);
 4. Mokslinės ir pedagoginės veiklos aprašymas;
 5. Svarbiausieji darbai ar jų kopijos.

 

Ne Centro darbuotojams (papildomai):

 1. Gyvenimo aprašymas (CV – curriculum vitae);
 2. Aukštojo mokslo diplomas;
 3. Kvalifikacinio ar mokslo laipsnio, pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumentų kopijos.

Prireikus gali būti paprašyta papildomų dokumentų.

Dokumentų pateikimo terminas: iki 2022-05-31, 15 val.

Adresas dokumentams teikti: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius, 301 kab.

Pasiteirauti: tel. (8 5) 2113774; el. p.: monika@ces.lt

Konkurso data: 2022 m. birželio 16 d.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content